OBSZARY - KST

Przejdź do treści
OBSŁUGA DEWELOPERÓW,
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
I DEWELOPERSKICH

 • kompleksowe doradztwo i wsparcie na etapie przygotowania inwestycji, w tym w zakresie: pomocy w nabywaniu nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje i regulowaniu ich stanów prawnych, ładu przestrzennego tych nieruchomości (miejscowy plan albo decyzja o warunkach zabudowy), uzgodnień z gestorami mediów (włączając służebności przesyłu, użytkowania etc.), dostępu inwestycji do dróg publicznych (w tym nowe zjazdy), uzyskiwania decyzji pozwolenie na budowę, jak również udział w imieniu klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych
 • negocjowanie i przygotowywanie umów niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym umów: z wykonawcami, kierownikami projektów, inspektorami nadzoru inwestorskiego i projektantami
 • obsługa inwestycji w toku, w tym pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów pomiędzy inwestorem, a: generalnym wykonawcą (wykonawcami), projektantami, organami nadzoru budowlanego, konserwatorem zabytków, zarządcą drogi, gestorami mediów
 • kompleksowa obsługa inwestycji deweloperskich (rezerwacje, prospekty informacyjne, umowy, klauzule niedozwolone, zawiązanie i działalność wspólnoty mieszkaniowej)
 • doradztwo na etapie uzyskiwania finansowania inwestycji, w tym pomoc w negocjowaniu i zawieraniu: umów kredytowych i ich zabezpieczaniu, umów dotyczących rachunków powierniczych (zamkniętych i otwartych)
 • doradztwo w zakresie przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
 • wspieranie wykonawców i deweloperów w okresie rękojmi i udzielonych gwarancji
 • obsługa prawna zagadnień spornych, w tym na drodze postępowania sądowego, dotyczących przedsięwzięć budowlanych i deweloperskich, w zakresie roszczeń wykonawców i podwykonawców oraz nabywców lokali
SPÓŁKI I RELACJE MIĘDZY WSPÓLNIKAMI

 • kompleksowe doradztwo w zakresie wszystkich dostępnych rodzajów spółek handlowych
 • doradztwo i pomoc w zakresie: tworzenia, wprowadzania zmian, w tym przekształcania, podziału i łączenia spółek oraz ich likwidacji
 • kompleksowa obsługa spółek, z uwzględnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych, w tym także: obsługa walnych zgromadzeń spółek publicznych notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, obsługa posiedzeń zarządów i rad nadzorczych
 • doradztwo w zakresie ładu korporacyjnego, w tym przygotowywanie niezbędnych dokumentów
 • pomoc w rozwiązywaniu sporów między wspólnikami, w tym poprzez negocjacje, jak i na drodze postępowania sądowego
NIERUCHOMOŚCI

 • audyty stanu prawnego nieruchomości, w tym analiza dokumentów zgromadzonych w aktach księgi wieczystej
 • regulowanie stanów prawnych nieruchomości, pomoc w wykreślaniu obciążeń ujawnionych w księdze wieczystej, w tym dawnych lub nieaktualnych
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach wieczystoksięgowych
 • obsługa transakcji, których przedmiotem są nieruchomości, w tym doradztwo i doprowadzanie do zawarcia umów sprzedaży (przedwstępnych, warunkowych, zobowiązujących i przenoszących prawa), a także umów inwestycyjnych i innych umów nienazwanych
 • aporty nieruchomości
 • doradztwo w zakresie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym w zakresie relacji użytkownika wieczystego z właścicielem
 • doradztwo w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
 • doradztwo w zakresie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
RODO

 • badanie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych, ocena zgodności z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i przepisami krajowymi
 • wsparcie w opisie i ewidencjonowaniu procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych, pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji (rejestry czynności przetwarzania, polityki bezpieczeństwa)
 • wsparcie w przeprowadzeniu analizy ryzyka, analizy skutków dla ochrony danych, testów równowagi, oceny skutków naruszenia bezpieczeństwa danych
 • przygotowanie i opiniowanie wzorów bieżącej dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych (upoważnienia, zgody, klauzule informacyjne itp.)
 • doradztwo oraz przygotowanie i opiniowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, umów dotyczących przekazania danych do państw trzecich (ze szczególnym uwzględnieniem przekazywania danych do USA)
 • doradztwo związane ze szczególnymi aspektami przetwarzaniem danych pracowniczych
 • doradztwo związane z przetwarzaniem danych w sieci Internet w tym z przetwarzaniem danych za pośrednictwem portali społecznościowych (polityki prywatności, polityki cookies)
 • doradztwo w zakresie regulacji szczególnych (dokumentacja medyczna, kodeksy postępowania, przetwarzanie danych szczególnych kategorii)
 • wsparcie w zakresie realizacji żądań składanych przez osoby których dane dotyczą,  roszczeń i postępowań związanych z ochroną danych osobowych i naruszeniami  przepisów w tym zakresie
ŚWIADCZENIA WYRÓWNAWCZE

 • analiza i doradztwo w zakresie zawierania, zmiany i rozwiązywania umowy agencyjnej dla zabezpieczenia prawa do świadczenia wyrównawczego
 • analiza i doradztwo w zakresie szansy na uzyskanie świadczenia wyrównawczego przez uprawnionego
 • sporządzanie żądań świadczenia wyrównawczego oraz wezwań do zapłaty
 • negocjacje z dającym zlecenie, zarówno na etapie przedprocesowym, jak i na etapie postępowania sądowego (w tym w ramach mediacji)
 • sporządzenie pozwów oraz reprezentowanie uprawnionych na drodze postępowania sądowego o zapłatę świadczenia wyrównawczego

PRAWO AUTORSKIE, IT, NOWE TECHNOLOGIE

 • doradztwo w zakresie praw własności intelektualnej w toku bieżącej działalności klientów (autorskie prawa pracownicze, rękojmia za wady utworów, naruszenie praw osobistych, dozwolony użytek utworów)
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów dotyczących przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz umów licencji;
 • doradztwo i wsparcie w negocjacjach umów dotyczących stworzenia koncepcji i projektów urbanistyczno - architektonicznych i sprawowania nadzoru aktorskiego w projektach inwestycyjnych
 • doradztwo i wsparcie w negocjacjach dotyczących umów o projektowanie, tworzenie, wdrażanie i licencjonowanie oprogramowania, z uwzględnieniem różnych podejść i metodologii projektowych
 • doradztwo i udział w tworzeniu i negocjowaniu umów z twórcami oprogramowania z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych ról projektowych i warunków stosowania outsourcingu w tym zakresie
 • doradztwo w zakresie prawnych aspektów stosowania i wykorzystania w projektach komercyjnych otwartego oprogramowania, licencji creative commons i innych otwartych zasobów
 • doradztwo w zakresie ochrony praw własności intelektualnej i dóbr osobistych w sieci Internet
 • wsparcie przy redagowaniu zapisów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych
 • doradztwo i przygotowanie dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych i w sieci Internet, przekazywania danych osobowych do Państw trzecich
 • reprezentacja klientów w sporach dotyczących naruszenia praw autorskich
 • kompleksowe doradztwo i reprezentowanie klientów w sprawach dotyczących licencjonowania, wdrażania i serwisowania systemów ERP wraz z doradztwem i obsługą sporów i postępowań sądowych w tym zakresie
SYTUACJE KRYZYSOWE
I SPORY W BIZNESIE

 • doradztwo w sytuacjach kryzysowych, rozumianych jako zdarzenia nagłe, skutkujące zagrożeniem dla prowadzonej przez klienta działalności, które zostały wywołane na skutek:
   • załamania koniunktury gospodarczej
   • czynu zabronionego popełnionego przez samego klienta, jego pracownika, wspólnika
   • nienależytego wykonania przez klienta albo jego kontrahenta, wcześniej podjętego zobowiązania
   • kontroli lub innego działania organów administracji publicznej
   • konfliktu w gronie wspólników lub kontrahentów
 • wsparcie klienta i doradztwo w zakresie: oceny sytuacji i jej skutków, działań zmierzających do jej opanowania i zminimalizowania jej następstw, a także usunięcia ujawnionych skutków
 • doradztwo w sytuacjach konfliktowych między wspólnikami lub kontrahentami, w tym prowadzenie negocjacji i mediacji z udziałem zwaśnionych stron
 • doradztwo w zakresie działań prewencyjnych pozwalających klientom unikać kryzysów lub konfliktów
UMOWY I NEGOCJACJE

 • sporządzanie projektów umów, w tym wielostronnych umów nienazwanych (umowy inwestycyjne, porozumienia wspólników, listy intencyjne etc.)
 • weryfikacja i opiniowanie projektów umów przedkładanych klientom przez ich kontrahentów
 • doradztwo przy negocjowaniu umów
 • czynne wspieranie klientów w procesie negocjacji albo samodzielne prowadzenie negocjacji w ich imieniu
 • modyfikacja treści już zawartych umów
 • analiza skutków zawartych umów
 • ocena dopuszczalności i skutków wynikających z rozwiązania obowiązujących umów
 • doradztwo w zakresie możliwych sposobów zakończenia bytu prawnego umów (wypowiedzenie, odstąpienie, uchylenie się od skutków oświadczenia woli)
SPORY I POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 • doradztwo w sprawach spornych w celu uniknięcia postępowań sądowych
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi oraz przed sądami administracyjnymi, a także w postępowaniu egzekucyjnym
 • przygotowywanie pism inicjujących postępowania sądowe (pozew, wniosek, skarga) oraz pism procesowych w toku postępowania, a także środków odwoławczych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia (skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania, skarga nadzwyczajna)
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach prowadzonych przed mediatorem
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach przed Sądem Najwyższym
SZKOLNICTWO WYŻSZE

 • doradztwo dla organów uczelni w toku jej bieżącej działalności;
 • wdrażanie w uczelni nowych regulacji prawa powszechnego;
 • przygotowywanie projektów aktów prawa wewnętrznego, w szczególności uchwał organów kolegialnych (Senatu, komisji rekrutacyjnych, dyscyplinarnych, senackich), zarządzeń organów jednoosobowych (Rektora, Dziekana), jak i działu administracyjnego (Kanclerz, Kwestor);
 • tworzenie projektów dokumentów uczelnianych, w szczególności statutu oraz regulaminów (w tym studiów, szkoły doktorskiej, świadczeń dla studentów, rekrutacyjnych, zarządzania prawami autorskimi, zarządzania infrastrukturą badawczą, potwierdzania efektów uczenia się);
 • doradztwo w przekształceniach organizacyjnych uczelni, w szczególności zmianie nazwy, podziału i tworzenia jednostek organizacyjnych;
 • doradztwo w pracach i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych oraz wewnętrznych organów uczelni, w szczególności decyzji o przyjęciu na studia, skreśleniu z listy studentów, w przedmiocie świadczeń pomocy materialnej;
 • doradztwo w pracach i przygotowywanie projektów aktów w toku postępowań dyscyplinarnych (w zakresie postępowania wstępnego, wyjaśniającego, jak i postępowania przed komisją dyscyplinarną) zarówno wobec studentów, doktorantów, jak i nauczycieli akademickich, a także pomoc w rozwiązywaniu sporów między członkami wspólnoty uczelni;
 • reprezentowanie uczelni przed sądami administracyjnymi w sprawach ze skarg na decyzje administracyjne, w szczególności w zakresie postępowania rekrutacyjnego, przyznawania świadczeń pomocy materialnej oraz postępowań dyscyplinarnych;
 • doradztwo i wsparcie w rozstrzyganiu problemów z zakresu zatrudnienia w ramach wszystkich grup pracowników uczelni, zarówno w oparciu o przepisy szczególne ustawy, jak i kodeks pracy, a także reprezentowanie uczelni przed sądem pracy;
 • wsparcie w zakresie funkcjonowania samorządu i organizacji studenckich i doktoranckich, w szczególności w zakresie przygotowywania regulaminów;
 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących zagadnień prawa szkolnictwa wyższego i nauki;
 • przygotowywanie projektów wystąpień i pism do właściwych organów centralnych, w szczególności Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz ministerstw nadzorujących, Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 • doradztwo w zakresie kształcenia doktorantów oraz prowadzenia postępowań awansowych;
 • prowadzenie szkoleń z zakresu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz regulacji wewnątrzuczelnianych;
 • przygotowywanie i opiniowanie umów z interesariuszami zewnętrznymi.
PRAWO PRACY

 • doradztwo w zakresie pracowniczych i niepracowniczych form zatrudnienia
 • sporządzanie umów o pracę dla pracowników zatrudnianych na różnych szczeblach organizacyjnych i stanowiskach pracy
 • sporządzanie wewnątrzzakładowych aktów prawnych (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, inne regulaminy)
 • rozwiązywanie umów o pracę
 • postępowania dyscyplinarne wobec pracowników
 • kwestie związane z zachowaniem przez pracowników poufności (regulaminy, umowy)
 • umowy dotyczące zakazu działalności konkurencyjnej pracowników, w tym po ustaniu zatrudnienia
 • zagadnienia związane z przejęciem zakładu pracy przez nowego pracodawcę
 • przeprowadzanie procedury zwolnień grupowych pracowników
 • zagadnienia odpowiedzialności materialnej pracowników
 • reprezentowanie pracodawców w relacjach ze związkami zawodowymi
 • prowadzenie sporów sądowych dotyczących spraw z zakresu prawa pracy
KST Kancelaria Prawna Kurkiewicz Tritt i Wspólnicy
Kurkiewicz | Tritt | Szukalski | Chwiałkowski | Miedziński sp. k.

Pl. Kolegiacki 2 | 61-841 Poznań
+48 (61) 8557080, -81 | kst@kst.pl
KRS: 0000293183
KST
Administratorem Państwa danych osobowych jest KST Kancelaria Prawna Kurkiewicz Tritt i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Poznaniu („Administrator”). Szczegółowe informacje o zasadach, na jakich Administrator przetwarza Państwa dane osobowe oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach, dostępne są pod adresem https://kst.pl/pl/informacje_rodo.html. Z Administratorem można się także skontaktować telefonicznie – pod nr tel. +48 (61) 8557080, lub za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres kst@kst.pl

Wróć do spisu treści